Polityka prywatności


AB Foto sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Niniejszy dokument określa w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i dbamy o Twoje prawa.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma AB Foto sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 176, 02-486 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 000271999, NIP 1132646403 (wysokość kapitału zakładowego spółki: 1 500 000 zł).

W celu uzyskania odpowiedzi na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: Praca w AB Foto - kontakt, AB Foto - kontakt lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@abfoto.pl.W jaki sposób weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie i za Twoją zgodą.Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać, w jakim celu, jak długo oraz na jakiej podstawie prawnej


Użytkowanie strony

W ramach niniejszego działania masz możliwość zapoznania się z ofertami pracy w AB Foto. W tym celu przetwarzamy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Szczegóły znajdziesz w Polityce cookies AB Foto. Podstawa prawna: Niezbędność do świadczenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Proces rekrutacji

Zakres przetwarzanych przez nas danych to dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz załącznikach:

 • Imię / imiona
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Dane kontaktowe / adres poczty elektronicznej
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Wskazane powyżej dane są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Art. 221 § 1 pkt. 1 – 6 ustawy Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


Prowadzenie analiz i statystyk

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Dodatkowo sprawdzamy ile czasu spędzasz na danej podstronie. Szczegóły znajdziesz w Polityce cookies AB Foto. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na poprawieniu jakości świadczonych usług oraz poprawieniu funkcjonalności serwisu. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.Jakie są Twoje prawa w ramach przetwarzania danych osobowych

Możesz realizować prawa wskazane poniżej poprzez bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: Praca w AB Foto - kontakt, AB Foto - kontakt lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@abfoto.pl.


Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie danych, które było dokonane przez nas zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie zgody utracisz możliwość uczestniczenia w procesie rekrutacji, które wymagają przetwarzania danych objętych tą zgodą.


Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, masz możliwość uzyskać do nich dostęp, uzyskać kopię tych danych oraz informacje o:

 • Celach przetwarzania danych osobowych
 • Kategoriach danych osobowych
 • Odbiorcach danych osobowych oraz ich katalogach
 • Planowanym okresie przechowywania danych osobowych oraz kryteriach ustalenia tego okresu
 • Prawach przysługujących Ci na mocy RODO, w tym o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Źródle tych danych
 • Zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
 • Zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (jeśli administrator tego dokonuje)
Podstawa prawna: (art. 15 RODO).


Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia całości lub części przekazanych nam danych osobowych. Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
 • Wycofałeś jedną z udzielonych zgód, która była podstawą do przetwarzania danych osobowych
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia statystyk i analiz, a sprzeciw został uznany za zasadny
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
Niniejsze prawo jest ograniczone w zakresie części Twoich danych osobowych tj. informacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Podstawa prawna: (art. 17 RODO).


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez nas określonych danych osobowych. Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:

 • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – w tej sytuacji ograniczymy przetwarzanie Twoich danych na czas niezbędny do weryfikacji ich prawidłowości na czas nie dłuższy niż 14 dni
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak zamiast ich usunięcia żądasz ograniczenia ich użycia
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już niezbędne do celów w których zostały przez nas zebrane, ale są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. W tym przypadku ograniczenie przetwarzania następuje na czas niezbędny do ustalenia czy ochrona Twoich praw, wolności i interesów ma stosunek nadrzędny do naszego prawnie uzasadnionego działania
Podstawa prawna: (art. 18 RODO).


Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest o nasz prawnie uzasadniony interes np. w celach statystycznych. Podstawa prawna: (art. 21 RODO).


W jakim czasie udzielamy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem

W przypadku, gdy korzystasz ze swoich praw poprzez wystąpienie do nas z żądaniem, spełniamy je lub odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy w stanie udzielić Ci odpowiedzi w ciągu miesiąca – przedłużymy ten termin o kolejne dwa miesiące informując Cię o tym fakcie. Ze względów technicznych potrzebujemy ok. 2 dni na aktualizację wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Podstawa prawna: (art. 12 RODO).Skargi, zapytania i wnioski

Masz możliwość zgłaszania do nas skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.Gdzie możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez AB Foto sp. z o.o.

Skargę możesz kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.W jaki sposób korzystamy z plików cookies

Opis polityki przetwarzana przez nas plików cookies znajdujesz w Polityce cookies AB Foto.Zmiany i modyfikacje polityki prywatności

Stosownie do potrzeb będziemy dokonywać zmiany niniejszej polityki prywatności. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.